Tuesday, July 30, 2013

Ahmad Dahlan vs. Djojodikoro & Martodarsono (Djawi Hisworo)

Oetoesan-Hindia, Hari Rebo, 27 Februari 1918


Oetoesan-Hindia, Hari Kemis, 31 Januari 1918 Oetoesan-Hindia, Hari Rebo, 6 Februari 1918


Oetoesan-Hindia, Hari Saptoe, 9 Februari 1918


Oetoesan-Hindia, Hari Rebo, 13 Februari 1918


No comments:

Post a Comment