Wednesday, March 30, 2011

'Aisyiyah og visjonen av det sanne islam: reislamisering gjennom sosialt og religiøst arbeid i Padang, Sumatra

Author: Sefland, SignePublished year: 2005Document Type: ThesisLanguage: Norwegian BokmålSupervisor (s): Kari Vogt

Oppgaven omhandler den indonesiske islamske kvinneorganisasjonen ’Aisyiyah. ’Aisyiyah er den kvinnelige fløyen av Indonesias største reformbevegelse, Muhammadiyah. ’Aisyiyah har et landsdekkende nettverk av sosiale og religiøse institusjoner som barnehager, barnehjem, skoler, fødselsklinikker, sykehus og Korangrupper. Med utgangspunkt i kvalitativ metode og feltarbeid i Padang på Vest-Sumatra, fokuserer oppgaven på ’Aisyiyahs forståelse av ”det sanne islam”. Som en del av reformbevegelsen ønsker ’Aisyiyah renselse og reform av samfunnsverdier, fordi de oppfatter dagens praksis og tolkning av islam som lite tilfredsstillende. Målet er å komme nærmere en forståelse og praksis av islam som samsvarer bedre med det opprinnelige budskapet. Gjennom sine institusjoner søker ’Aisyiyah å reformere samfunnet til å komme nærmere ”det sanne islam”.

Gjennom å se på ’Aisyiyahs struktur, arbeidsområder og ideologiske elementer, søker oppgaven å si noe om hva ’Aisyiyahs begrep om ”det sanne islam” innebærer. Oppgaven tar så for seg hvordan ”det sanne islam” søkes virkeliggjort i samfunnet.

Endring forsøkes iverksatt gjennom formidling av verdier og ideologi i organisasjonens institusjoner, samt gjennom såkalt praktisk politikk. ’Aisyiyahs misjon retter seg mot både individ, familie og storsamfunn. For å nå målet om et samfunn basert på ”det sanne islam” ser ’Aisyiyah det som svært viktig å bevisstgjøre folk om egen tro, moral og kunnskap. Det understrekes også at alle må utfylle sin funksjon på best mulig måte i samfunnet. I denne sammenheng fremheves kvinnens muligheter og viktige funksjon. Gjennom bevisstgjøring og nytolkning ser ’Aisyiyah muligheten til å endre holdninger, slik at islam kan bli svaret på en positiv utvikling av samfunnet.

I oppgaven ser jeg på ulike sider ved ’Aisyiyahs organisasjon, arbeid og ideologi, som et uttrykk for reislamisering. Reislamisering innebærer å islamisere på nytt, fordi gjeldende situasjon ikke blir sett på som tilfredsstillende. Oppgaven fremmer en forståelse av at ’Aisyiyahs arbeid er et utrykk for en stadig prosess av reislamisering, der målet for prosessen er ”det sanne islam”.

No comments:

Post a Comment